top of page
เจ้านายและพระสนมเอก
  • ผู้เขียน: ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 632 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2562
  • ISBN: 9786163883216

เจ้านายและพระสนมเอก

฿600.00 ราคาปกติ
฿540.00ราคาขายลด
  • รวมบทพระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และสมเด็จฯพรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงเขียนถึงพระราชประวัติ และพระประวัติของ “เจ้านาย” ในราชวงศ์จักรีซึ่งมีทั้งฝ่ายวังหลวง วังหน้า (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) วังหลัง (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) รวมทั้งพระราชโอรสธิดาและพระสนมเอกที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินและประเทศชาติอย่างมากมาย อาทิ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรออุดมศักดิ์ ฯลฯ นอกจากฝ่ายหน้าแล้วยังมีฝ่ายในหรือ “พระสนมเอก” ก็มีบทบาทไม่แพ้ฝ่ายหน้าเช่นกัน อาทิ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) ฯลฯ

ส่งฟรี เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป (ส่งแบบธรรมดา)

มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หนังสือที่เราคิดว่าคุณน่าจะชอบ